Privacybeleid

Kinepraktijk De Gieterij, gevestigd aan de Gieterijstraat 3, 8700 Tielt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring werd voor het laatst aangepast op 8 juni 2022.

Contactgegevens:
Kinepraktijk De Gieterij
https://www.kinepraktijkdegieterij.be
Gieterijstraat 3, 8700 Tielt
051 40 36 3

1. Wettelijk kader

Het Privacy beleid kadert binnen de Europese en nationale wetgeving die de verwerking van persoonsgegevens regelt. Het gaat meer bepaald om:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Kaderwet GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Kinepraktijk De Gieterij waakt over uw privacy

Kinepraktijk De Gieterij hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de correctheid en veiligheid van deze gegevens.

Wij verzamelen en verwerken we uw gegevens als onderdeel van de goede zorgverlening die wij u willen aanbieden. Bijvoorbeeld op basis van een zorgvuldig bijgehouden elektronisch patiëntendossier waarin uw gegevens veilig worden bewaard.

Persoonsgegevens worden door de zelfstandige beroepsbeoefenaars en/of medewerkers van de praktijk ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij een andere inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij de patiënt niet in staat is om zelf de nodige gegevens te bezorgen.

Er worden enkel persoonsgegevens verwerkt welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

2.1 Identificatiegegevens

Naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer, email adres, enz. zijn gegevens die Kinepraktijk De Gieterij nodig heeft om u te kunnen identificeren en contacteren.

2.2 Financiële, administratieve en sociale gegevens

Het gaat hierbij om gegevens met betrekking tot een correcte financiële afhandeling van de verleende zorg. Onder andere: het lidmaatschap van het ziekenfonds, maar ook bijvoorbeeld de noodzakelijke contactgegevens van derden wanneer er sprake is van een arbeidsongeval of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of zorgvolmacht.

2.3 Medische en zorg gerelateerde gegevens

De hoofdreden voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uiteraard de kinesitherapeutische behandeling en zorgverlening alsook de vereiste opvolging en eventuele nazorg . In het kader van de zorgverlening worden verschillende gegevens binnen Kinepraktijk De Gieterij verwerkt, waaronder: medische verwijsdiagnose op uw voorschrift, naam van de verwijzer, naam van de huisarts of huisartsenpraktijk en desgevallend ook verslagen van medisch-technische onderzoeken ( CT-scan, MRI-scan, Echo/duplex, .. ). Wij houden ons daarbij aan de wettelijke verplichtingen alsook aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) die ons als zorgverlener zijn opgelegd.

2.4 Delen van gegevens

De gegevens die van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt, bijvoorbeeld bij zorgoverleg en/of verslaglegging. Enkel die informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door uw arts of door een andere zorgverlener.

In het kader van de wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds of andere verzekeringsinstelling ( b.v. arbeidsongevallen verzekering ).

2.5 Beveiliging

Kinepraktijk De Gieterij neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen zijn o.a. het gebruik van een gehomologeerd softwareprogramma dat voorziet in strikte beveiliging van de patiënt- / cliënt gegevens.
Het softwareprogramma zelf is enkel na paswoord toegankelijk.

2.6 Bewaartermijn

Kinepraktijk De Gieterij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartijd is vereist door de wetgeving.

3. Digitale media

De website van Kinepraktijk De Gieterij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Zo zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen.  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

4. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. U kunt een verzoek ter zake sturen naar info@kinepraktijkdegieterij.be .  Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener geen uitsluitsel kan bieden, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan per mail naar contact@apd-gba.be.